Σύστημα ελέγχου απόδοσης και υπολογισμού δεικτών απόδοσης

Η ανάγκη μείωσης του κόστους εργασίας συνεπάγεται τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών και μη διαδικασιών, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει γνώση παραγωγικών μεγεθών, κατάστασης, απόδοσης, πόρων κι αναλώσεων σε πραγματικό χρόνο.

Ολοκληρώνεται η ανάπτυξη εφαρμογής καταγραφής απόδοσης και υπολογισμού του Overall Equipment Effectiveness σε γραμμή εμφιάλωσης και συσκευασίας μεγάλης εταιρείας καλλυντικών στα Οινόφυτα.

Continue reading

Βιολογικός καθαρισμός Λουτρών Λέσβου

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ανάπτυξη, υλοποίηση και θέση σε λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των Λουτρών Λέσβου.

Το έργο, ως προς τον αυτοματισμό, αποτελείται από 5 σταθμούς ελέγχου με PLC (1. αντλιοστάσιο υποδοχής λυμάτων, 2. προεπεξεργασία – αερισμός, 3. ανακυκλοφορία, 4. αφυδάτωση και 5. έργα εξόδου) και ένα σύστημα SCADA. Οι σταθμοί ελέγχου συνδέονται μεταξύ τους και με την εφαρμογή SCADA μέσω δικτύου ethernet. Το σύστημα SCADA επικοινωνεί επίσης με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Μυτιλήνης.

Η εφαρμογή επιτρέπει την πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία της μονάδας, ενώ όλες οι κρίσιμες παράμετροι λειτουργίας όπως και οι συναγερμοί καταγράφονται αναλυτικά. Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να τηλεχειριστεί τον εξοπλισμό, να αλλάξει παραμέτρους αλλά και να ειδοποιηθεί για δυσλειτουργίες και αστοχίες του εξοπλισμού.

Σύστημα ελέγχου γεωτρήσεων και επέκταση συστήματος τηλεελέγχου Ιωαννίνων

Παραδόθηκε με επιτυχία διπλό σύστημα ελέγχου γεωτρήσεων, μέσω του οποίου ελέγχεται η λειτουργία των γεωτρήσεων σε δύο περιοχές άντλησης. Η μία αφορά στο κεντρικό αντλιοστάσιο – δεξαμενή της πόλης και περιλαμβάνει 8 σταθμούς ελέγχου γεωτρήσεων, ενώ η 2η αφορά σε νέα υποδομή με 2 καινούριες δεξαμενές.

Κάθε σταθμός γεώτρησης αποτελείται από ένα PLC σειράς S7 – 1200 της Siemens και περιλαμβάνει τις κατά περίπτωση αναγκαίες εισόδους και εξόδους. Ο έλεγχος βασίζεται στη στάθμη της δεξαμενής που τροφοδοτείται, ενώ υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου τοπικά αλλά και απομακρυσμένα μέσω του SCADA των δικτύων ύδρευσης. Η επικοινωνία του με τον κεντρικό σταθμό ελέγχου γίνεται μέσω ασύρματης ζεύξης με συσκευές SCALANCE iWLAN επίσης της Siemens. Οι συγκεκριμένες συσκευές, οι οποίες είναι νέας τεχνολογίας κι ενσωματώνουν πολλά χαρακτηριστικά ασφάλειας και υψηλής αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε  τέτοια εφαρμογή.

Συνολικά εγκαταστάθηκαν 12 σταθμοί ελέγχου γεωτρήσεων.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε, σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε επιτυχώς το σύστημα αυτοματισμού ενός νέου αντλιοστάσιου με κυκλική εναλλαγή 3 αντλιών μεγάλης ισχύος και έλεγχο στάθμης από απομακρυσμένη δεξαμενή μέσω ασύρματης ζεύξης, η οποία αποτελεί νέο Τοπικό Σταθμό Ελέγχου για το υφιστάμενο σύστημα τηλεελέγχου.

Τέλος, το υφιστάμενο σύστημα τηλεελέγχου επεκτάθηκε κατά ακόμα ένα Τοπικό Σταθμό Ελέγχου που αποτελείται από 2 δεξαμενές αλλά και 4 από τις γεωτρήσεις που προαναφέρθηκαν.